ท้องถิ่น
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๗
-
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
-
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
-
บัญชีค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
-
ตารางเงินเดือนพนักงานจ้าง
-
แบบประเมินพนักงานจ้าง
-
งานนำเสนอพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ( ก . กลาง ) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน
( ค่าจ้าง ) พนักงานจ้างทั่วไป และการกำหนดตำแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ที่ มท ๐๘๐๙,๒/ ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑๐
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘
๑๑
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๙๘๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘
๑๒
การปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
๑๓
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
ที่ มท ๐๘๐๓.๒/ว ๒๐๗๗ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
๑๔
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
ที่ มท ๐๘๐๓./ว ๒๑๓๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
๑๕
การให้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘)
ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๓๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
๑๖
หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายเงินรางวัลสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และลูกจ้างของรัฐ
  
ที่ กค ๐๔๐๙,๗/ว๓๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๑๗
หารือเกี่ยวกับการลงโทษวินัยพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ มท ๐๘๐๙,๖/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙
๑๘
การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างไปฝึกการอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่าง
ประเทศ  
ที่ กค ๐๔๑๕/ว ๑๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐
๑๙
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม ที่ กค.๐๔๑๕/ว๒๙ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒๐
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ โดยให้มีการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างส่วน
ราชการในอัตราร้อยละ ๔ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป
-
๒๑
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๐
-
๒๒
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ
และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
-
๒๓
การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ      
-
๒๔
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
-
๒๕ หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (มท 0803/ว967) ที่ กค 0428/ว 40 ลงวันที่ 25 เมษายน 2551